Voorwaarden

1. DEFINITIES:

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Seryon de gebruiker van de algemene voorwaarden;

1.2 Wederpartij: de natuurlijke- of rechtspersoon, dan wel zijn rechtsopvolger(s) ten behoeve van wie door of vanwege Seryon producten worden geleverd -en/of diensten worden verricht.

2. TOEPASSELIJKHEID:

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Seryon, alsmede op de tussen Seryon en de wederpartij gesloten overeenkomst(en), ongeacht de woon- of verblijfplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen, en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.

2.2 Andere afwijkende voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij dergelijke afwijkende voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door Seryon zijn aanvaard voor een specifiek geval.

2.3 Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien en voorzover deze schriftelijk tussen Seryon en wederpartij zijn overeengekomen.

2.4 Indien het contract tussen Seryon en wederpartij tot stand is gekomen door bemiddeling van een tussenpersoon en de door deze tussenpersoon afgegeven (voorlopige) bevestiging afwijkt van Seryon gebruikte orderbevestiging wordt het contract tussen Seryon en wederpartij beheerst door de bepalingen vervat in Seryon orderbevestiging met inbegrip van deze algemene voorwaarden.

3. AANBIEDINGEN:

3.1 Alle door of namens Seryon gedane mondelinge of schriftelijke aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alhoewel Seryon de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen Seryon en de wederpartij kan (gaan) de wederpartij hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

3.2 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

3.3 Opdrachten en orders zijn voor Seryon eerst bindend wanneer zij door Seryon zijn aanvaard.

4. AANVAARDING

4.1 Een overeenkomst komt tot stand tussen Seryon en de wederpartij indien de wederpartij een aanbieding van Seryon per e-mail of per fax of anderszins schriftelijk accepteert.

5. PRIJS

5.1 Alle opgegeven prijzen zijn in Euro’s exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere door de overheid opgelegde heffingen. De wederpartij is de prijs verschuldigd die Seryon in enige schriftelijke aanbieding of anderzinds het laatst aan de wederpartij heeft meegedeeld.

5.2 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief de orderkosten zijnde de administratie en verzendkosten, welke kosten de wederpartij aan Seryon is verschuldigd.

6. PRIJSWIJZIGINGEN

6.1 Seryon is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer één of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van de verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met één en ander vergelijkbaar zijn.

7. AFLEVERING

7.1 De door Seryon (eventueel) vermelde levertijd kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Overschrijding van een levertijd kan nimmer leiden tot schadevergoeding, ontbinding of enige andere actie jegens Seryon, behoudens in het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Seryon.

7.2 Seryon behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren. De wederpartij draagt het risico van de zaken vanaf het moment van verzending vanaf de fabriek (af fabriek).

7.3 Indien de wederpartij haar noodzakelijke medewerking tot nakoming van de verbintenis door Seryon niet verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt, is Seryongerechtigd, om binnen acht dagen nadat wederpartij daartoe door Seryon in gebreke is gesteld, de overeenkomst te ontbinden of als ontbonden te beschouwen zonder dat daartoe rechtelijke tussenkomst vereist zal zijn en onverminderd het recht van Seryon om van de wederpartij vergoeding van geleden verlies en/of gederfde winst te vorderen. Daarnaast zal, indien en zolang de door de wederpartij veroorzaakte verhindering in de nakoming door Seryon voortduurt, door de wederpartij van Seryon geen nakoming kunnen worden gevorderd terwijlSeryon gerechtigd is van de wederpartij vergoeding van in redelijkheid gemaakte kosten te verlangen, voortvloeiende uit het in dit artikellid omschreven bedrag c.q. de nalatigheid van de wederpartij.

7.4 De wederpartij heeft een afnameverplichting inzake bij Seryon bestelde goederen en diensten net zoals Seryon een leveringsverplichting heeft tegenover wederpartij.

8. ONDERZOEK BIJ AFLEVERING

8.1 Wederpartij is gehouden met bekwame spoed na levering te onderzoeken of Seryon de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden om bij betwisting, in ieder geval binnen 14 dagen na kennisname van de levering, per aangetekend schrijven Seryon hiervan in kennis te stellen.

8.2 Seryon is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van de eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.

9. TRANSPORT

9.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de wijze van transport, verzending, verpakking e.d. bepaald door Seryon, zonder dat Seryon hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.

10 BETALING

10.1 Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door Seryon aangewezen bank- of girorekening -en/of indien zulks tussen partijen is overeengekomen door middel van een door wederpartij aan Seryon gegeven machtiging tot automatische incasso. Onverminderd het in het eerste lid van dit artikel bepaalde, is huurkoop mogelijk indien de wederpartij voldoet aan de door Seryon en de door Seryon geselecteerde kredietverstrekker gestelde voorwaarden. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de koopsom bij vooruitbetaling verschuldigd.

10.2 De wederpartij zal zich nimmer op korting of verrekening mogen beroepen.

10.3 Iedere betaling door de wederpartij strekt ten eerste tot voldoening van eventueel verschuldigde kosten, schaden en interesten en daarna tot kwijting van de oudste openstaande vordering.

11. OVERMACHT

11.1 Tekortkomingen van Seryon in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk, en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan Seryon toe te rekenen en geven de wederpartij geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1 De aansprakelijkheid van Seryon uit hoofde van de overeenkomst met wederpartij is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.

12.2 Seryon is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de wederpartij.

12.3 Seryon is niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door ondeskundig gebruik van apparatuur, randapparatuur – en/of software.

12.4 De aansprakelijkheid van Seryon is beperkt tot kosteloos herstel van een aan wederpartij geleverde goed en/of dienst. Eén en ander ter beoordeling van Seryon. De aansprakelijkheid voor indirecte schade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13. ONTBINDING OVEREENKOMST

13.1 Seryon kan de overeenkomst met wederpartij door een schriftelijke verklaring ontbinden, indien Seryon goede grond heeft -en/of heeft te vrezen dat de prijs door wederpartij niet zal worden betaald. In dat geval is de wederpartij aansprakelijk voor de door Seryon geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, transportkosten, arbeidskosten en de eventuele kosten van de ingebrekestelling.

13.2 Indien Seryon bij wanprestatie van de wederpartij tot buitengerechtelijke maatregelen moet overgaan, komen de kosten daarvan voor rekening van wederpartij.

13.3 Deze kosten bedragen bij het herinneren van de wederpartij minimaal Euro. 12.00 per herinnering. Indien Seryon na voornoemde herinnering(en) nog steeds geen betaling van de wederpartij heeft verkregen dan zal Seryon haar vordering uit handen geven aan haar incassogemachtigde, welke kosten zijnde minimaal 15% van het factuurbedrag met een minimum van Euro. 25.00 exclusief BTW als directe vermogensschade door Seryon op de wederpartij zal worden gevorderd.

13.4 Onverminderd het hierboven bepaalde wordt de koop – en/of leveringsovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op of na een tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze koop – en/of leveringsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

13.5 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor de door Seryon geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, arbeidskosten en eventueel gemaakte vervoers en/of opslagkosten.

13.6 Een particuliere opdrachtgever heeft conform wettelijk voorschrift het recht om de overeenkomst met Seryon binnen 7 dagen na dagtekening van de overeenkomst met Seryon zonder opgaaf van redenen op te zeggen, deze opzegging dient opdrachtgever echter uitsluitend per aangetekend schrijven binnen voornoemde uiterlijke termijn van zeven dagen na dagtekening van de overeenkomst aan Seryon te richten.

14. EIGENDOMSVOORBEHOUD

14.1 Het eigendom van de geleverde zaken wordt door Seryon uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Daarbij is inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

14.2 Het is wederpartij niet toegestaan om door Seryon geleverde goederen -en/of diensten te verrekenen met eventuele vorderingen welke wederpartij heeft -en/of meent te hebben opSeryon.

14.3 De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van Seryon:

· de zaken aan Seryon ter beschikking te stellen, en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan Seryon of aan de door Seryon aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden te betreden, teneinde de zaken mee te nemen;
· de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven op verzoek van Seryon;
· alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan gebruiker op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3: 239 BW;
· de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Seryon;
· op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Seryon ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot zaken wil treffen, en welke de wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

15. GARANTIE

15.1 Seryon verleent zelf generlei garantie op de door haar geleverde zaken. Seryon verplicht zich wel de bepalingen van de fabrieksgarantie van de geleverde zaken op te volgen.

15.2 Onverminderd het voorstaande kan de wederpartij geen beroep doen op bovengenoemde garantiebepalingen:

· indien de wederpartij wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook vallen reparaties die niet of namens Seryon zijn verricht;
· indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik;
· indien de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade, of door andere van buitenkomende oorzaken of onheilen;
· indien de wederpartij de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van de wederpartij behoort te komen.

16. RECLAMES

16.1 Eventuele klachten omtrent een door Seryon geleverd product, dienen door de wederpartij terstond aan Seryon gemotiveerd binnen uiterlijk 8 werkdagen na aflevering schriftelijk te worden meegedeeld. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht te reclameren.

16.2 Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt Seryon geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de wederpartij de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door wederpartij.

16.3 Reclames geven aan de wederpartij nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.

16.4 Indien een overeenkomstig het eerste lid van dit artikel gedane reclame door de wederpartij door Seryon wordt gehonoreerd, zal Seryon tot kosteloos herstel van het geconstateerde gebrek overgaan zonder dat de wederpartij daarnaast van Seryon enige schadevergoeding kan vorderen of gerechtigd is zijn betalingsverplichting jegens Seryon op te schorten.

17. RETOURZENDINGEN

17.1 Seryon aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk, per fax of per e-mail akkoord is gegaan, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door Seryon op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Seryon deze zaken aan de wederpartij afleverde.

18. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

18.1 Elk geschil, voortvloeiende uit de tussen Seryon en wederpartij gesloten overeenkomst of nadere overeenkomst, daaronder begrepen incasso van vorderingen, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement van de vestigings -en/of woonplaats van de wederpartij.

18.2 Op de met wederpartij gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlandse Recht van toepassing